• Finnish (FI)
  • English (UK)
Main menu

Lue toimitusehtomme ennen tilausta.
HUOM: Nämä ehdot eivät päde hosting toimintaan!
Toimitusehdot ovat alalla yleisesti käytetyt.

Yleiset toimitusehdot 20.03.2014 muuhun kuin hosting toimintaan liittyen

1.1 Nämä yleiset toimitusehdot (jäljempänä Toimitusehdot) määrittelevät ne ehdot, joilla Sutjakka, toimittaa ja/tai myy sekä toimituksen vastaanottaja (jäljempänä Vastaanottaja) vastaanottaa ja/tai ostaa toimituksen kohteena olevan suoritteen (jäljempänä Suorite) määritellyin oikeuksin (jäljempänä Oikeudet).

2 Toimituksen tiedot

2.1 Suorite on toimituksen kohde. Suorite voi olla tuote tai palvelu. Suorite voidaan määritellä tarkemmin tarjouksessa (jäljempänä Tarjous) tai kauppasopimuksessa tms. (jäljempänä Sopimus), jonka liitteenä Toimitusehdot ovat. Suorite voi olla esimerkiksi Internet-kotisivut tai niiden graafinen ulkoasu, logo tai mainosbanneri.

2.2 Vastaanottaja on Sutjakan tekemän toimituksen vastaanottaja. Vastaanottaja voidaan määritellä tarkemmin Sopimuksessa tai Tarjouksessa.

2.3 Toimituksen kauppahinta (jäljempänä Kauppahinta) on veroton. Kauppahinta voidaan määritellä tarkemmin Sopimuksessa tai Tarjouksessa.

2.4 Suoritteen toimituspäivä (jäljempänä Toimituspäivä) voidaan määritellä Sopimuksessa tai Tarjouksessa. Mikäli Toimituspäivää ei näin määritellä, se on avoin.

2.5 Toimitusehdot koskevat kaikkia Sutjakan tekemiä toimituksia, mukaan lukien esimerkiksi graafinen suunnittelu, webhotellit, hostingtoiminta sekä kotisivut, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. Toimitusehtoja sovelletaan myös muihin kuin Sopimuksella tai Tarjouksella sovittuihin toimituksiin.

3 Toimituksen ehdot

3.1 Sutjakka luovuttaa Suoritteen Vastaanottajalle, kun Vastaanottaja on hyväksynyt Suoritteen (jäljempänä Luovutuspäivä). Vastaanottajan on Sutjakkain niin pyytäessä annettava hyväksyntänsä kirjallisesti.

3.2 Vastaanottaja maksaa viisikymmentä prosenttia (50%) Kauppahinnasta ennen Suoritteen aloittamista ja Kauppahinnan kokonaisuudessaan seitsemän päivän (7 pv) kuluessa Luovutuspäivästä, ellei Sopimuksessa tai Tarjouksessa toisin määritellä.

3.3 Laskutuksen hoitaa Laskutuspalvelu Apujoukot Oy (Y-tunnus: 2524820-5).

3.4 Oikeudet siirtyvät Vastaanottajalle vasta kun Kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu. Sutjakka voi sallia Suoritteen tuotantokäytön jo Luovutuspäivästä lähtien. Luovutuspäivää aikaisempi Suoritteen tuotantokäyttö edellyttää Sutjakkain erillistä kirjallista hyväksyntää.

3.5 Sutjakka pidättää oikeuden rajoittaa tai kieltää Suoritteen tuotantokäytön Kauppahinnan erääntymisestä siihen saakka, kunnes Kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu.

3.6 Kauppahinnan maksun viivästyessä Vastaanottaja on velvollinen suorittamaan viivästyneelle määrälle vuosittaista viivästyskorkoa 11 prosenttia (11 %). Jos maksua joudutaan perimään, vastaa Vastaanottaja myös kohtuullisista perimiskuluista.

3.7 Sutjakka toimittaa testatun Suoritteen asennusta ja hyväksymistestausta varten viimeistään Toimituspäivänä. Sutjakka toimittaa Suoritteen sellaisenaan, jolloin Suoritteen moitteettomuuteen tai hyväksymiseen ei voi vaikuttaa esimerkiksi se, ettei Suoritteelle löydy sopivaa käyttötarkoitusta.

3.8 Sutjakan toimituksen viivästyessä Vastaanottajalla on oikeus kolmen prosentin (3 %) viivästyssakkoon viivästyneen toimituksen osan arvosta jokaiselta alkavalta karenssiajan jälkeiseltä viivästysviikolta. Karenssiaika on kaksi viikkoa (2 vko) Toimituspäivästä. Viivästyssakko on korkeintaan kymmenen prosenttia (10 %) Kauppahinnasta. Vastaanottajalla ei ole oikeutta viivästyssakkoon, mikäli toimituksen viivästyminen on aiheutunut tämän omasta toiminnasta tai myötävaikutuksesta.

4 Lisäkustannukset

4.1 Suoritteessa voidaan käyttää valmiita valokuvia tai muuta kuva-, ääni- tai videomateriaalia (jäljempänä Kuvapankkimateriaali), joka on hankittu Sutjakan omasta kuvapankista, kolmannen osapuolen kuvapankista tai muusta sanottua materiaalia sisältävästä lähteestä. Kuvapankkimateriaalin aiheuttamat lisäkustannukset lisätään Kauppahintaan, ellei Sopimuksessa tai Tarjouksessa toisin määritellä.

4.2 Sutjakka ja Vastaanottaja noudattavat Suoritteen suunnittelussa, toteutuksessa, toimituksessa ja testauksessa Sopimuksessa tai Tarjouksessa sovittua työjärjestystä (jäljempänä Työjärjestys). Mikäli Vastaanottaja itse poikkeaa tai edellyttää Sutjakan poikkeavan Työjärjestyksestä, on Sutjakalla oikeus Kauppahinnan lisäksi veloittaa Työjärjestyksestä poikkeavasta työstä. Toimitusehdot pätevät myös Työjärjestyksestä poikkeavaan työhön.

4.3 Sutjakka voi lisätä Kauppahintaan lisäkustannuksia tai veloittaa Vastaanottajalta Kauppahinnan maksamisen jälkeen Suoritteen toimittamiseen liittyvistä lisäkustannuksista (jäljempänä Lisäkustannukset) vain niiltä osin kun on erikseen sovittu tai Toimitusehdoissa määrätty. Sutjakan oikeus lisäveloitukseen koskee esimerkiksi Kuvapankkimateriaalin ja Työjärjestyksestä poikkeamisen aiheuttamia kuluja.

4.4 Vastaanottajalla on aina oltava kohtuullinen aika lausua Lisäkustannuksista ennen niiden aiheutumista. Vastaanottajalla on myös oikeus kieltäytyä Lisäkustannuksia aiheuttavasta toimenpiteestä ennen sen aloittamista.

4.5 Paitsi mitä Lisäkustannuksista on erikseen sovittu tai Toimitusehdoissa määrätty, ei Vastaanottaja ole velvollinen kauppahinnan maksamisen jälkeen maksamaan Sutjakalle mitään Suoritteeseen liittyen.

5 Tekijänoikeudet

5.1 Sutjakka luovuttaa Vastaanottajalle seuraavat oikeudet Suoritteeseen kun Vastaanottaja on maksanut Kauppahinnan kokonaisuudessaan, mukaan lukien Lisäkustannukset.

5.2 Sutjakka luovuttaa Vastaanottajalle kaikki Suoritteen sisältämään kuva-, ääni- ja videomateriaaliin (jäljempänä Multimediamateriaali) kohdistuvat luovutettavissa olevat nykyisin tunnetut ja tulevat omistus-, tekijän-, teollis-, ja muut immateriaalioikeudet mukaan lukien edelleen luovuttaminen ja muuntelu. Sutjakka pidättää kuitenkin kaikki yksinoikeudet sellaisiin Suoritteen suunnittelun ja toteuttamisen aikana luomiinsa välivaiheisiin, kuten vedoksiin, joita ei käytetä osana lopullista Suoritetta. Sutjakka pidättää yksinoikeuden kaikkiin rekisteröinnin tai vakiinnuttamisen kautta saamiinsa nykyisin tunnettuihin tai tuleviin immateriaalioikeuksiin.

5.3 Sutjakka ei luovuta omia tekijän- tai muita immateriaalioikeuksiaan Suoritteen sisältämään teknologiaan, esimerkiksi ohjelmointikielestä koostuvaan ohjelmaan, tai muihin Suoritteen osiin (jäljempänä Teknologia) kuin Multimediamateriaaliin. Sutjakka pidättää mm. oikeuden käyttää ja myydä Teknologiaa myöhemmin. Sutjakka luovuttaa Vastaanottajalle rajattoman käyttöoikeuden Teknologiaan sekä oikeuden muunnella sitä. Vastaanottajalla ei ole oikeutta siirtää Teknologian käyttöoikeutta edelleen. Kolmannen osapuolen (esim. Joomla!) tuotteiden ja teknologian käytöstä määritellään heidän sopimusehdoissaan.

5.4 Vastaanottajalle luovutetaan Kuvapankkimateriaaliin vain ne tapauskohtaiset oikeudet ja velvollisuudet, jotka Kuvapankkimateriaaliin liittyvät, ja jotka Sutjakka voi omien oikeuksiensa puitteissa luovuttaa. Lähtökohtaisesti, elleivät Kuvapankkimateriaaliin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet tätä rajoita, Kuvapankkimateriaaliin luovutetaan Vastaanottajalle käyttöoikeus sekä oikeus määräämättömäksi ajaksi olevaan julkiseen esittämiseen. Mikäli Sutjakka ei itse voi hankkia Kuvapankkimateriaalia, tai mikäli Vastaanottaja ei halua Sutjakkain niin tekevän, tulee Vastaanottajan itse hankkia ja toimittaa Kuvapankkimateriaali Sutjakalle.

5.5 Sutjakalla on oikeus veloituksetta käyttää Suoritetta työnäytteenään tms. suosituksena itsestään kolmannelle taholle (jäljempänä Referenssikäyttö), joka pitää sisällään oikeuden määräämättömäksi ajaksi olevaan Suoritteen julkiseen esittämiseen.

5.6 Vastaanottaja säilyttää kaikki oikeutensa siihen teksti- ja kuvasisältöön, jota se on toimittanut Sutjakalle Suoritetta varten, eikä Sutjakalla ole oikeutta käyttää Vastaanottajan sille toimittamaa sisältöä Referenssikäyttöä lukuun ottamatta.

6 Vahingonkorvaus ja virheiden korjaaminen

6.1 Sutjakka ei vastaa Suoritteen käyttämisen yhteydessä siitä aiheutuneista välillisistä tai välittömistä vahingoista. Välittömistä vahingoista se vastaa vain jos vahinko on johtunut Sutjakan tahallisuudesta tai törkeästä tuottamuksesta.

6.2 Sutjakka vastaa Suoritteen käyttämisestä aiheutuvista immateriaalioikeuksien loukkauksista kolmansiin nähden niiltä osin kun kysymys on Sutjakan Suoritetta varten luomista teoksista sillä edellytyksellä, että Vastaanottaja asiasta vähäisenkin tiedon saatuaan ilman aiheetonta viivästystä ilmoittaa kirjallisesti Sutjakalle.

6.3 Sutjakalla on oikeus välittömin vaikutuksin kieltää Vastaanottajaa käyttämästä ja esittämästä julkisesti Suoritetta, jos on ilmeisenä vaarana, että Suoritteen käyttäminen loukkaa kolmannen immateriaalioikeutta tai muuta oikeushyvää. Mikäli Vastaanottaja jatkaa Suoritteen käyttämistä tai esittämistä julkisesti, vastuu kolmannen immateriaalioikeuksien tai oikeushyvän loukkaamisesta siirtyy Sutjakalta Vastaanottajalle.

6.4 Sutjakka luovuttaa Suoritteen sellaisenaan, eikä vastaa sen virheettömyydestä muilta osin, kuten esimerkiksi sen soveltumisesta tarkoitukseensa.

6.5 Sutjakka sitoutuu kuitenkin veloituksetta korjaamaan Suoritteessa havaitut virheet, esimerkiksi teknisen toimimattomuuden, yhdeksänkymmentä päivää (90 pv) Luovutuspäivästä (jäljempänä Takuuaika), mutta ei Suoritteen käyttämisen yhteydessä aiheutuneita vahinkoja. Virheenä ei voida pitää sellaista seikkaa, joka Vastaanottajalla on ollut mahdollisuus kohtuudella huomata ennen Luovutuspäivää. Sutjakan velvollisuus virheiden korjaamiseen raukeaa kun Takuuaika umpeutuu tai mikäli Kauppahinnan maksu viivästyy. Sutjakka ei ole velvollinen korjaamaan Vastaanottajan Suoritteeseen tekemistä muutoksista aiheutuneita virheitä.

6.6 Mikäli Takuuaikana virheen korjaaminen vaatii matkustamista, on Sutjakalla oikeus periä Vastaanottajalta virheen korjaamisesta aiheutuvat kohtuulliset matkustuskustannukset.

6.7 Jos Vastaanottaja Takuuaikana kieltää virheen korjaamisen tai muutoin kohtuuttomasti hankaloittaa korjauksen suorittamista, raukeaa Sutjakan velvollisuus kyseisen virheen korjaamiseen.

6.8 Suorite saattaa sisältää linkkejä muihin verkkosivuihin, joiden sisällöstä Sutjakka ei vastaa taikka pysty niihin vaikuttamaan. Tällaisten sivujen sisällön tai käytön osalta Sutjakka ei ole Vastaanottajaan tai kolmansiin nähden missään suorien, epäsuorien, tuottamuksellisten tai tahallisuuteen perustuvien vahinkojen suhteen vahingonkorvaus- tai hyvitysvastuussa.

6.9 Vaaranvastuu Suoritteesta siirtyy Vastaanottajalle Luovutuspäivänä riippumatta Kauppahinnan maksusta.

7 Ylläpito

7.1 Sutjakka veloittaa Vastaanottajalta Suoritteeseen kohdistuvasta Luovutuspäivän jälkeen tehtävästä ylläpitotyöstä (jäljempänä Ylläpitotyö) Sopimuksen, Tarjouksen tai hinnastonsa mukaisesti.

7.2 Sutjakka veloittaa Vastaanottajalta myös tehtävään Ylläpitotyöhön liittyvät kohtuulliset matkustuskustannukset.

7.3 Sutjakka ei sitoudu tekemään Vastaanottajalle Ylläpitotyötä, ellei Sopimuksella tai Tarjouksella toisin sovita.

7.4 Vastaanottaja ei sitoudu tilaamaan Sutjakkailta Ylläpitotyötä, ellei Sopimuksella tai Tarjouksella toisin sovita.

8 Salassapito ja alihankinnat

8.1 Sopijapuolet sitoutuvat pitämään luottamuksellisina toisiltaan saamansa aineistot, tiedot ja liikesalaisuudet, jotka on merkitty luottamuksellisiksi tai jotka on sellaisiksi ymmärrettävä, sekä olemaan käyttämättä niitä muihin kuin sovittuihin tarkoituksiin. Salassapitovelvollisuus ei kuitenkaan koske sellaista aineistoa ja tietoa, joka on yleisesti saatavilla taikka muuten julkista; tai jonka sopijapuoli on saanut kolmannelta osapuolelta ilman salassapitovelvollisuutta; tai joka oli vastaanottavan sopijapuolen hallussa ilman niitä koskevaa salassapitovelvollisuutta ennen niiden saamista toiselta sopijapuolelta; tai jonka sopijapuoli on itsenäisesti kehittänyt hyödyntämättä toiselta sopijapuolelta saamaansa aineistoa tai tietoa.

8.2 Sopijapuolten on välittömästi lopetettava toiselta sopijapuolelta saamansa luottamuksellisen aineiston ja tietojen täyttäminen sekä, ellei erikseen sovita aineiston hävittämisestä, palautettava kyseinen aineisto kaikkine kopioineen, kun sovitut velvoitteet on täytetty tai kun sopijapuoli ei enää tarvitse kyseistä aineistoa tai kyseisiä tietoja sovittuun tarkoitukseen. Kummallakin sopijapuolella on kuitenkin oikeus säilyttää lain tai viranomaisten määräysten edellyttämät kopiot.

8.3 Sutjakalla on oikeus teettää toimitukseen kuuluvia tehtäviään alihankkijalla. Sutjakan tulee huolehtia siitä, että alihankkijaa sitovat Toimitusehtojen salassapitoa koskevat ehdot. Sutjakka vastaa alihankkijansa osuudesta kuin omastaan.

9 Muut ehdot

9.1 Toimitusehtoja ei sellaisenaan voida pitää tarjouksena.

9.2 Sutjakan antamat tarjoukset ovat voimassa 2 viikkoa tarjouksen antamisesta, mikäli tarjouksessa ei ole mainittu toisin.

9.3 Sutjakalla ja Vastaanottajalla on oikeus siirtää Sopimus tai Tarjoukseen perustuva sopimus siirtävän sopijapuolen kanssa yhteistyössä olevalle taholle. Sopijapuoli vastaa siitä, että siirtäessään velvollisuuksia ja oikeuksia yhteistyössä olevalle tahollee, tämä tulee niihin sidotuksi kuten siirtävä sopijapuoli. Muuten sopimuksia ei saa siirtää kolmannelle ilman molempien sopijapuolten kirjallista suostumusta.

9.4 Sutjakka tai Vastaanottaja eivät vastaa Toimitusehtojen, Tarjouksen tai Sopimuksen mukaisen velvoitteen laiminlyönnistä aiheutuneesta vahingosta, jos laiminlyönnin syynä on ylivoimainen este, joka estää tai viivästyttää suorituksen ja on sopijapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Ylivoimaisina esteinä voidaan pitää epätavallista ja asiaan vaikuttavaa tapahtumaa. Tällaisia tapahtumia voivat olla esimerkiksi sota, lakko, tulipalo tai muu luonnonilmiö sekä yleisen liikenteen keskeytyminen. Toimitusehtojen velvoitteiden täyttämisaikaa jatketaan kunnes sanottujen olosuhteiden vaikutukset ovat lakanneet.

9.5 Mikäli Toimitusehdot, Tarjous tai Sopimus ovat keskenään ristiriidassa, noudatetaan ensisijaisesti Sopimusta, toissijaisesti Tarjousta ja kolmantena Toimitusehtoja.

9.6 Jonkin lauseen mitättömyys ei aiheuta koko Toimitusehtojen, Tarjouksen tai Sopimuksen mitättömyyttä.

9.7 Toimitusehdoissa, Tarjouksessa ja Sopimuksessa noudatetaan Suomen lakia. Näistä aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan sopijapuolten välisin keskinäisin neuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaistaan erimielisyydet Varkauden käräjäoikeudessa.

9.8 Toimitusehdot tulevat voimaan 20.03.2014 ja ovat voimassa toistaiseksi. Toimitusehtoja sovelletaan niiden voimassaoloaikana sovittuihin toimituksiin ja ne korvaavat aikaisemmat Sutjakan yleiset toimitusehdot. Sutjakka pidättää itsellään oikeuden purkaa tai korvata Toimitusehdot.

Sutjakka

Internetsivut: http://sutjakka.fi

Sähköpostiosoite: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.